Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

NO CČSH v Mladé Boleslavi

Modlitby

Apoštolské vyznání víry (Apostolicum)

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen.

 

Velké vyznání víry CČSH

Věříme v Boha jednoho, Ducha věčného a Tvůrce všeho, Otce Ježíše Krista i Otce našeho, jenž od věčnosti vládne královstvím duší našich.

Věříme v Ježíše Krista, Syna Božího, Světlo ze Světla, Život ze Života, jenž od Otce přišel, životem svým zlo světa i smrti přemohl, aby nám získal království Boží věčné.

Věříme v Ducha Božího, jenž od věčnosti do věčnosti vše oživuje, v Ježíši Kristu se zjevil, skrze proroky a otce naše mluvil, a v nás chce přebývat.

Věříme v život věčný, Dobra, Pravdy a Krásy tak, jako jsme přesvědčeni o smrti zla i zlých.

Věříme, že Otec nebeský nás proto stvořil, abychom Ducha Božího v sobě majíce šťastni byli, život Pravdy žili, Pravdy Boží hájiti se nebáli a života věčného tak jistě dosáhli.

Tak staň se!

 

Modlitba Páně Otče náš

Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé! Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi! Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.

 

Příklady modliteb:

 

Modlitby slavných lidí: Thomas More

 

Dej mi zdravou mysl, Pane,

vidět dobro kolem nás,

ať se s hříchem nezapletu,

kéž napravím se včas.

 

Dej mi mladou duši, Pane,

co nenaříká, nereptá,

ať neberu příliš vážně

svoje malicherné já.

 

Dej mi i chuť k jídlu, Pane,

také co bych k jídlu měl.

Dej mi zdravé tělo, Pane,

bych s ním dobře zacházel.

 

Dej mi prosím humor, Pane,

a milost, abych chápal vtip,

ať mám radost ze života

a umím druhé potěšit.

 

Jistota i v nemoci: Vím, že Pán Bůh mé modlitby slyší

 

Drahý Pane Ježíši! Ty jsi procházel velikým utrpením a snášel mnohé bolesti. Rozumíš proto i mému trápení, mým obavám i bolestem. Vím, že moje volání slyšíš. Provázej mě, prosím, touto životní zkouškou. Dej mi pochopit, čemu se mám ve své nemoci naučit. Chci ti v tichosti naslouchat a žít tak, aby se ti můj život líbil. Ať se vše děje podle tvé svaté vůle, která je vždy dobrá a dokonalá. Polož na mne v této chvíli svou žehnající ruku. Ať tvoje božská uzdravující moc proniká celou mou bytostí. Prosím také o posilnění, potěšení a uzdravení mých spolupacientů. Spoléhám cele na tvou milost. Amen.

 

Volám k tobě, Bože: Smířlivost

„Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec.“

(Mt 6,14)

Nebeský Otče, děkuji ti, že máš se mnou trpělivost. Prosím, naplň mne duchem lásky, pokoje a smířlivosti. Pomoz mi, prosím, krotit mou hněvivou povahu. Nedopusť, abych se dal strhnout k tvrdým a unáhleným slovům vůči svým bližním. Jednám často ukvapeně a z mých úst vycházejí slova, která zraňují a působí bolest. Dej, abych se řídil příkladem tvého Syna, Ježíše Krista, který byl tichý a pokorného srdce. Děkuji, že jsi mi odpustil a ve svém milosrdenství mne přijal. Veď mne tak, abych vždy první podal ruku ke smíru a první dovedl odpustit. Dej, abych byl milosrdný ke všem lidem. Amen.

 

Příklady dětských modliteb:

 

Modlitba před jídlem

 

Děkuji Ti, Otče náš,

za všechny Tvé dary,

ovoce a plody země,

které pro nás zrají.

 

Každého dne, když si sedám

na své místo u stolu,

mám radost a moc mě těší,

že jsme všichni pospolu.

 

Prosíme Tě, pomoz dětem

všude tam, kde mají hlad.

V nejrůznějších zemích světa

dej nám možnost pomáhat.

Amen.

 

V parku

 

Je hezky. Jdu s kamarády do parku. Je tam malý rybníček a na něm kachny. Nesu si s sebou starý tvrdý chleba. Když začnu kachny krmit, hned všechny připlavou. Vesele při tom štěbetají.. Někdy se hádají o kousek chleba. Mám kachny moc rád.

Milý Bože,

jak krásně jsi všechno udělal:

louky v parku, kachny na rybníčku, slunce na obloze, špatné i hezké počasí, velké i malé lidi.

Všechno jsi stvořil proto, abychom se z toho mohli radovat.

Děkuji ti, že nás máš tak rád. Amen.

 

Mám špatnou náladu

 

Dnes mám špatný den. Nemohu být pořád příjemný. Nemohu stále dělat jen to, co chtějí dospělí. Dnes mě všechno zlobí. Mám vztek. Křičím. Nechci pracovat, nechci si hrát. Dospělí říkají, že zlobím. Já bych chtěl být hodný, ale dnes to nejde.

Dobrý Bože,

dnes mi není dobře. Ty mi rozumíš. Ty mě máš rád – i s mojí špatnou náladou. Zítra to bude určitě lepší. Pomoz mi, abych uměl být zase veselý a milý ke všem lidem. Amen.

 

Strach ze zvířat

 

Dnes jsem potkal zlého psa. Vycenil na mě zuby a hlasitě vyl. Když zavřu oči, stále ho vidím před sebou. Moc jsem se polekal. Teď mám strach za psů. Nechci už žádného vidět.

Milý Bože,

ty jsi stvořil i psy. Proč jsou tak zlí a nahánějí strach? Zkroť zlé psy a když jdu ulicí, dej, ať tam chodí jen hodní psi. Amen.

 
TOPlist